Nước mắm CẨM VÂN NHA TRANG

Đậm Đà Hương Vị

Nước mắm CẨM VÂN – Nước mắm NHĨ cá cơm Nha Trang – Chai pet 500ml

Nước mắm NHĨ cá cơm Nha Trang 28 gN/lít (thường gọi tắt là 28 độ đạm);
Chai pet 500ml; Mã sản phẩm:  8935 1466 20145